‎انتخاب درست گامی در جهت تقویت عدالت

آنچه که در جامعه حال حاضر ایران بیش از پیش احساس میشود تبعیض و بی عدالتی در همه زمینه های اجتماعی است. به همین علت تا دیر نشده میبایست هریک از ما با مقوله تبعیض و بی عدالتی مسئله مندانه برخورد کنیم و این به معنای فرار از 《کلی گویی ها》 است.

در این اپیدمی بی عدالتی رفتار مبتنی بر مساوات نیست بلکه بر حب و بغض شخصی استوار است. مسئولین احساسات و عواطف حزبی و جناحی را بر  تصمیم گیری های کلان خود دخالت میدهند و این اتفاقات ناخوشایند منتهی به واپاشی اصل احترام در جامعه میگردد.

‎احترام به قوانین و هنجارها روز به روز متروک میگردد و درد تفاوت زدگی در ما چرک کرده و رفته رفته شاهد جامعه بی تفاوت به ارزش های فرهنگی خواهیم بود. انتصابات بی ضابطه در سطوح مدیریتی و عدم تناسب سیاستهای اجرایی با خواست و اراده مردم در برخی حوزه ها فرهنگی و اجتماعی تا جاییست که موجب گسست نخبگان از ساختار مدیریتی شده است.

‎بی درایتی در سطوح مدیریتی چیزی جز یک سیاست نامشخص و فشل را در پی نخواهد داشت و دیری نخواهد پایید که ما مواجه به طیف گسترده نارضایتی عمومی در سطح توده مردم خواهیم شد که البته این معضل حال حاضر نیز در بین مردم محسوس است.

‎انتخابات پیش رو از آن حیث دارای اهمیت است که میتواند گامی در جهت تقویت عدالت یا گامی در جهت افزایش تبعیض باشد

‎آری بازنگری در انتخاب تصمیم سازان چه در قوای اجرایی وحاکمیتی باید منطبق بر اصول و موازین علمی و اخلاق حرفه ای  باشد و افرادی انتخاب و منصوب شوند که با دیدگاه عموم مردم همخوانی و قرابت داشته باشند

‎در پایان نکته ای  که بایستی مد نظر کاندیداهای انتخابات باشد این است که ابتدا نگاه را بر خدمتگزاری مردم قرار دهند و سپس ذهن و شخصیت خود را عاری از هر گونه شهوت قدرت و ثروت نمایند چرا که هر دو باعث فاصله گرفتن از عدالت و ایجاد تبعیض خواهد شد .

‎”نبودن گاهی بهتر از بودنی است که مشروعیت به اقدام نامشروع میبخشد

‎محلل نباشیم”

‎محمد محمد علیزاده

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.