پرند شهر عجیبی است. سالها پیش قرار بود شهر جدید باشد و به عنوان الگویی برای ساختن شهرهای زیبا و جذاب به کشورمان معرفی شود اما بعد از