کج سلیقگی متولیان امر در انتخاب رنگ که مهم‌ترین مشخصه لباس فرم دانش آموزان است، هر ساله یکی از دغدغه‌های والدین در تهیه لباس فرم شده است به‌طور