حسین کسمرادی به عنوان رئیس شورا و فرداد الماسی نیا به عنوان سرپرست شهرداری پرند انتخاب شدند. به گزارش پرندپرس، همزمان با آغاز بکار دوره ی سوم شورای