رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم گفت:متأسفانه اولین جرمی که سال گذشته بیشترین پرونده های کیفری را در دستگاه قضایی رباط کریم به خود اختصاص داد”سرقت” بود. به گزارش