شاید زمانی شهروندان پرندی فکرش را هم نمی‌کردند روزی بتوانند با سر زدن به یک اپلیکیشن، خیلی از خدمات شهرداری را دریافت کنند. اما از امروز به همت