شهردار نسیم شهر از فوت یک نفر به دنبال آتش سوزی در منزل مسکونی در بلوار شورا واقع در محله اسماعیل آباد نسیم شهر خبر داد. آقای نصیری