عکسی کمتر دیده شده از مرحوم غلامعلی خان قیدر کدخدای روستای سلطان آباد در اوایل دهه چهل را مشاهده کنید در اوایل دهه چهل شاید ۵۰۰ خانوار در