هشدارهای اخیر درباره کاهش سطح منابع آب زیرزمینی و تشدید فرونشست زمین در کشور و به ویژه شهرستان رباط کریم، اذهان عمومی را نسبت به آینده زندگی در