نشاط واژه‌ای است که شاید بسیاری به سادگی از کنار آن بگذرند اما واضح است که بی توجهی به این امر چه پیامدهای شگفت انگیزی در پی دارد.