مدیر برق منطقه‌ای نسیم‌شهر با تأکید بر اینکه هیچگونه خاموشی در مصارف برق خانگی نسیم‌شهر در سال‌جاری وجود نداشت گفت: در یکسال گذشته 10 کیلومتر شبکه با اعتباری