فرماندار اسلامشهر گفت: مدیران سهل انگار در حفظ و نگهداشت اموال عمومی و بیت المال به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. چرا که حفظ و حراست از اموال