دریافت هزینه نگهداری از متقاضیان مسکن مهری که مراجعه نکنند

معاون وزیر راه و شهرسازی از دریافت هزینه نگهداری از متقاضیان مسکن مهری که برای دریافت واحدهای آماده خود مراجعه

بیشتر بخوانید